فهرست آزمایش ها:

1-  آشنائی با نحوه ی پیاده سازی الکترونیکی و شناسائی فرآیند ها و کنترل کننده ها
2-  مقایسه ی کنترل بدون باز خور و کنترل به کمک بازخور
3-   پیاده سازی و شناسائی جبران ساز پیش فاز و چگونگی استفاده از آن در سیستم های حلقه بسته
4-   پیاده سازی و شناسائی جبران ساز پسفاز و چگونگی استفاده از ان در سیستم های حلقه بسته
5- کنترل کننده های تناسبی- انتگرالی-PID
6 - شناسائی و کنترل کننده های حرارتی
7- شناسائی و کنترل سیستم سرو موتور DC  

 

 

       ذانلود

 

 


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز