بهینه کردن تلفات در سیستمهای توزیع بوسیله خازن
 

مشاهده


تعیین بهینه ظرفیت و محل نصب خازن در سیستمهای توزیع
  

مشاهده 

ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیه شعاعی
 مشاهده  

جابجایی و تعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه های توزیع بکمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات توان اهمی شبکه
 

مشاهده


خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف با توجه به توزیع تجمعی مشترکین
 مشاهده

 

بهینه سازی محل و مقدار خازنهای شنت در شبکه شعاعی جهت کاهش تلفات
 

مشاهده

انتخاب بهینه خازنهای موازی در شبکه توزیع
  مشاهده 

بهینه کردن تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از خازن
 مشاهده

 

تعیین بهینه ظرفیت و محل نصب خازن در سیستمهای توزیع 
 مشاهده

 

کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی خازن در شبکه های توزیع
 مشاهده

 

تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن در شبکه های توزیع بوسیله روش گرادیان برداری
 

مشاهده
 

بهینه سازی محل ومقدار خازنهای شنت در شبکه شعاعی جهت کاهش تلفات
  

مشاهده 

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز