فهرست گزارش ها:
آزمایش 1:سنکرو کردن یا پارالل کردن مولد های AC با شبکه تحت شرایط موازی کردن
آزمایش2: واردلئونارد با هدف کنترل سرعت موتور های DCاز طریق کنترل ولتاژ دو سر آرمیچر
آزمایش3: ترانس تک فاز شامل آز:
الف)بی باری
ب)اتصال کوتاه
آزمایش 4: پارالل کردن مولد سنکرون با شبکه 

 

 

دانلود 

 

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز