فهرست آزمایش ها:

آزمایش1: استفاده از مدار RLبعنوان فیلتر پائین گذر
آزمایش2: پاسخ مدار RCبه ورودی پله واحد
آزمایش3: پاسخ حالت دائمی مدار RCبه تحریک سینوسی
             پاسخ حالت دائمی مدار RLبه تحریک سینوسی
آزمایش4:پاسخ شبکه RLCبه تحریک پله ای یکنواخت
آزمایش5:قضیه ی جمع آثار
آزمایش6: آمپر متر جریان مستقیمDC
آزمایش7: گالوانومتر

دانلود 

 

 

* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز